Regulamin

Informacje ogólne

 1. Wydawcą portalu Gamerweb.pl – serwis internetowy o grach i nowych technologiach jest Damian Stefański.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Gamerweb.pl.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich użytkowników korzystających z portalu.

Obowiązki i prawa Wydawcy portalu Gamerweb.pl

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób korzystania z serwisu przez użytkowników i skutki korzystania z serwisu,
  2. zamieszczane treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
  3. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach strony,
  4. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z usługi,
  5. skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie hasła użytkownika Zarejestrowanego,
  6. problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z jakością usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w obsłudze usługi oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  7. przerwy w świadczeniu dostępu do serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora Serwisu,
  8. utratę treści zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora Serwisu na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu lub poszczególnych usług dostępnych w ramach Serwisu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
  2. natychmiastowego skasowania każdej zamieszczonej przez użytkownika Zarejestrowanego treści bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
  3. natychmiastowego zablokowania konta użytkownika zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
  4. natychmiastowego skasowania każdej treści, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
  5. udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;
  6. zaprzestania udostępniania serwisu lub poszczególnych usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach serwisu,
  7. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez Administratora Serwisu, całej zawartości Serwisu,

Obowiązki i prawa Użytkowników korzystających z serwisu Gamerweb.pl

 1. Zabronione jest obrażanie i poniżanie innych Użytkowników.
 2. Zabronione jest używanie słów uznanych powszechnie za wulgarne bądź obraźliwe.
 3. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i noszą znamiona plagiatu – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.
 4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które popierają radykalne postawy społeczne i są przejawem jakiejkolwiek formy dyskryminacji (np. na tle rasowym, płciowym, religijnym).
 5. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych.
 6. Zabronione jest umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy treść taka została wcześniej zaakceptowana przez Wydawcę portalu.
 7. Zabronione jest umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych.
 8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w serwisie Gamerweb.pl bez zgody autora.
 9. Zabronione jest rejestrowanie się pod nickami będącymi nazwami własnymi (np. nazwiska znanych osób).
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, zwłaszcza w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.
 12. Użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów (o ile nie naruszają zasad Regulaminu) oraz do traktowania go z szacunkiem.

Polityka prywatności

Informacje o Polityce Prywatności dostępne są tutaj.